Algemene Voorwaarden

Home / Algemene Voorwaarden

Lipdub.video - Voor de leukste lipdubs

Artikel 1 – Definities
1. Aanbod: het voorstel van 123lipdub tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever.
2. Aanvaarding: een wilsverklaring van de Opdrachtgever welk tot 123lipdub is gericht dat met het aanbod wordt ingestemd.
3. Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt voor een doeleinde die verband houdt met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
4. Dienst(en): 123lipdub geeft lipdub workshops en organiseert in opdracht lipdubs voor bedrijven en consumenten.
5. Digitale inhoud: alle gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat 123lipdub of de Opdrachtgever in staat stelt om digitaal verkregen informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd mogelijk maakt.
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst die op afstand is gesloten.
8. Lipdub: een videoclip waarin een groep mensen een bekend lied playbacken wat in een non-stop shot wordt gefilmd.
9. Modelformulier voor herroeping: het in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping.
10. Offerte: een door 123lipdub aan de Opdrachtgever gestuurd brief of e-mail waarin kort de opdracht en de daarvoor te betalen vergoeding vermeld staat. In de offerte staat het aanbod van 123lipdub vermeld. Dit aanbod
11. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die handelt voor een doeleinde die verband houdt met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.
12. Opdrachtgever: een consument of opdrachtgever met wie een Overeenkomst is gesloten.
13. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen 123lipdub en de Opdrachtgever is gesloten. Door aanbod en aanvaarding komt er een Overeenkomst tot stand.
14. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen 123lipdub en de Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
15. Partijen: zowel Opdrachtgever als 123lipdub.
16. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst zonder dat de Opdrachtgever en 123lipdub gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.
17. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door 123lipdub of de Opdrachtgever worden ingevoerd, verwerkt en/ of opgeslagen.
18. Website: www.123lipdub.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten van 123lipdub. Deze Algemene Voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen op onze website.
2. De Opdrachtgever is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden op het moment dat hij/ zij deze heeft aanvaard. Deze aanvaarding kan zowel schriftelijk als door middel van techniek voor communicatie op afstand geschieden. Ondernemer neemt door aanvaarding van het aanbod van 123lipdub uitdrukkelijk afstand van de tekst en inhoud van zijn algemene voorwaarden.
3. Voordat een Overeenkomst met de Opdrachtgever wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 123lipdub alvorens de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden kan inzien.
4. Geschiedt de totstandkoming van de Overeenkomst langs de elektronische weg, dan kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Dit alles op een zodanige wijze dat deze Algemene Voorwaarden op een zo eenvoudig mogelijk manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangegeven worden op welke wijze de Opdrachtgever de tekst van deze Algemene Voorwaarden kan inzien.
5. Indien er naast deze Algemene Voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zullen de bepalingen uit die specifieke voorwaarden – indien dit schriftelijk is vastgelegd in die specifieke voorwaarden – prevaleren boven de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.
6. Deze Algemene Voorwaarden blijven ook van toepassing voor rechtsopvolgers van de Opdrachtgever.
7. 123lipdub is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van het wijzigen/ aanvullen van de Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever op de hoogte gesteld alvorens de gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen intreden. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
8. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen binden 123lipdub niet.
9. Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten en voorwaarden bedongen worden ten behoeve van 123lipdub gelden ook ten behoeve van eventueel door 123lipdub ingeschakelde tussenpersonen en derden.
10. Opdrachtgever dient alle deelnemers op de hoogte te stellen van de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming, duur en beëindiging
1. Al het aanbod van 123lipdub wordt in beginsel vrijblijvend gedaan. Nadat Opdrachtgever een reservering op de website plaats of een offerte aanvraagt en Opdrachtgever verklaard hiermee akkoord te gaan, stuurt 123lipdub binnen 14 dagen een bevestiging hiervan langs elektronisch weg. Op het moment dat deze bevestiging ontvangen is door Opdrachtgever komt er een Overeenkomst tot stand.
2. Bij de aanbod en aanvaarding kan er gebruik worden gemaakt van techniek voor communicatie op afstand. Indien hier gebruikt van wordt gemaakt, bevestigt 123lipdub onverwijld langs dezelfde weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Daarnaast neemt 123lipdub passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt 123lipdub voor een veilige web omgeving.
3. De Overeenkomst tussen 123lipdub en de opdrachtgever wordt in beginsel voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uitdrukkelijk door Partijen anders wordt overeengekomen.
4. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht is uitgevoerd door 123lipdub en aan alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door partijen is voldaan.
5. Na aanvaarding van het aanbod van 123lipdub door Opdrachtgever kan de Overeenkomst niet meer worden opgezegd. Wilt de Opdrachtgever alsnog tot opzegging overgaan, dan geldt dit als een annulering van de opdracht.

Artikel 4 – Prijzen
1. 123lipdub behoudt zich het recht voor de tarieven genoemd op de website, in deze Algemene Voorwaarden en die op enigerwijze openbaar zijn gemaakt te wijzigen.
2. Alle prijzen genoemd op de website, in de Overeenkomst, in deze Algemene Voorwaarden of die op enigerwijze openbaar zijn gemaakt, zijn – tenzij anders vermeld – inclusief omzetbelasting (btw) voor consumenten en exclusief omzetbelasting (btw) voor ondernemers.
3. Alle prijzen genoemd op de website, in de Overeenkomst, in deze Algemene Voorwaarden zijn inclusief reisuren, reis- en verblijfkosten. Voor zover een het maken van een lipdub/ een workshop op een locatie buiten Nederland plaatsvindt kunnen er wel reiskosten, reis- en verblijfkosten in rekening gebracht worden.

Artikel 5 – Uitvoering van de dienst
1. 123lipdub zal de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd bepalen.
2. 123lipdub verklaart hierbij dat bij de uitvoering van de werkzaamheden de wensen van de Opdrachtgever zoveel mogelijk in acht neemt.
3. 123lipdub is gerechtigd om derden in te schakelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst indien hij dit in het belang van de Opdrachtgever wenselijk acht. Voor het inschakelen van derden is geen kennisgeving aan of uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever vereist.
4. In de Overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de dienst moet worden uitgevoerd, gelden slechts als handvat en niet als fatale termijnen. Indien de termijn door 123lipdub overschreden wordt, ontstaat er dan ook geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. Van een fatale termijn is slechts dan en alleen sprake indien dit met zoveel woorden in de Overeenkomst overeengekomen is.
5. Binnen een week na het einde van de lipdub zal de filmproductie van de lipdub naar Opdrachtgever worden opgestuurd.

Artikel 6 – Bepalingen omtrent deelnemers
1. Een week voor de aanvang van het maken van de lipdub/ de workshop moet het juiste aantal deelnemers bekend zijn. Eventuele extra personen moeten minimaal 12 uur voor aanvang van het maken van de lipdub/ de workshop aangemeld worden. Het factuurbedrag zal dan opnieuw worden berekend. Let er wel op dat betaling voor aanvang van de lipdub dient te geschieden.
2. Kinderen mogen meedoen aan de lipdub mits onder begeleiding van een volwassene. 123lipdub is niet verantwoordelijk voor de kinderen en Opdrachtgever dient kinderen zelf in de gaten te houden.
3. Opdrachtgever mag gebruik maken van de door 123lipdub beschikbaar gestelde verkleedkoffers. Het gebruiken van deze verkleedkoffers valt onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en kinderen mogen slechts gebruik maken van de verkleedkoffers onder toezicht van een volwassene.
4. Een lipdub kan slechts doorgang vinden indien er meer dan 10 deelnemers zijn.

Artikel 7 – Herroepingsrecht consumenten
1. De Consument heeft het recht de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een dienst op afstand binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. 123lipdub mag de Consument vragen om de reden van zijn herroeping, maar de Consument is niet verplicht tot een opgave van redenen.
2. Indien Consument gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan 123lipdub.
3. 123lipdub stuurt de Consument een ontvangstbevestiging indien de herroeping langs de elektronische weg geschied.
4. Op het moment dat er sprake is van een overeenkomst op afstand met betrekking tot het verrichten van diensten vervalt het herroepingsrecht als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. De Consument heeft ingestemd om de dienst te verrichten binnen de bedenktijd;
b. De Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht;
c. De dienst is binnen de bedenktijd volledig geleverd.
5. Het risico en bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
6. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle overeenkomsten die betrekking hebben op de dienst of product ontbonden.

Artikel 8 – Annuleringen
1. Enige verhindering, ongeacht de oorzaak hiervan, aan de zijde van Opdrachtgever, waardoor doorgaan van de lipdub geheel of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden ligt geheel in de risicosfeer van de Opdrachtgever. Niet of niet gedeeltelijke doorgang van de lipdub ontslaat Opdrachtgever dan ook niet van zijn verplichtingen.
2. Voor het annuleren van de lipdub gelden de volgende voorwaarden:
a. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van het maken van de lipdub/ de workshop worden geen kosten in rekening gebracht;
b. Bij annulering tussen de 30 en 14 dagen voor aanvang van het maken van de lipdub/ de workshop wordt 25% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht;
c. Bij annulering tussen de 14 en 7 dagen voor aanvang van het maken van de lipdub/ de workshop wordt 60% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht;
d. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het maken van de lipdub/ de workshop wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.
3. Onder factuurbedrag wordt verstaan: de totale som welk op de offerte of opdrachtbevestiging staat vermeld.
4. Consumenten kunnen kosteloos maximaal 10% van het aantal deelnemers van de lipdub afmelden. Afmelden is niet mogelijk als daardoor het minimumaantal deelnemers niet bereikt wordt en indien er meer dan 31 deelnemers zijn.
5. Zakelijke reserveringen kunnen geen deelnemers afmelden.
6. Annulering of wijziging moeten telefonisch of langs de elektronisch weg geschieden. Wijzigingen in het aantal deelnemers kan tot 5 dagen voor aanvang van de lipdub worden doorgegeven.
7. 123lipdub behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst tijdens het maken van de lipdub voortijdig te beëindigen indien de veiligheid niet langer gewaarborgd kan worden. In zulks geval bestaat er geen recht op schadevergoeding voor Opdrachtgever.
8. 123lipdub behoudt zich het recht voor om de lipdub af te lasten op het moment dat er sprake is van overmacht, ziekte en indien het minimumaantal deelnemers niet is bereikt.
9. Slecht weer vormt geen reden om tot annulering over te gaan. 123lipdub raadt Opdrachtgever dan ook aan een binnen locatie achter de hand te houden. 123lipdub behoudt zich het recht voor om het maken van de lipdub/ de workshop voortijdig te beëindigen indien er geen binnen locatie beschikbaar is en een voortzetting van de Overeenkomst in redelijkheid niet van 123lipdub kan worden gevergd.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom
1. Alle door 123lipdub geproduceerde en/ of beschikbare gesteld materialen in de ruimste betekenis van het woord, zijn eigendom van 123lipdub.
2. Video’s en foto’s gemaakt door 123lipdub tijdens het maken van een lipdub of workshop blijven eigendom van 123lipdub en kunnen gebruikt en/of gepubliceerd worden op de website of sociale media, tenzij anders is overeengekomen.
3. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de 123lipdub is het verspreiden, gebruiken of publiceren hiervan verboden.
4. Overtreding van dit beding door de Opdrachtgever maakt hem boete plichtig jegens 123lipdub, De als dan, zonder nadere ingebrekestelling, dadelijk opeisbare boete bedraagt €5.000 (zegge: vijfduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van 123lipdub om vergoeding van eventueel door haar geleden schade als gevolg van de overtreding te vorderen. Dit alles zonder dat er enige gerechtelijke tussenkomst vereist is.

Artikel 10 – Muziek en licenties
1. Indien Ondernemer die samen met 123lipdub gemaakte lipdub openbaar wil maken dient hij rekening te houden met de muziek- en auteursrechten. Voor de openbaarmaking moet namelijk toestemming verkregen worden van de STEMRA cq. SENA.
2. Ondernemer verklaart dat hij hiervan op de hoogte is en verklaard dat hij de bovenstaande toestemming heeft verkregen en de daarbij behorende vergoedingen heeft betaald Ondernemer vrijwaart 123lipdub dan ook voor claims van de STEMRA cq. SENA of andere belanghebbenden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. 123lipdub is in beginsel niet aansprakelijk voor door hem gemaakte fouten. Dit is slechts anders indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en er sprake is van directe schade. De schade is – per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen – beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die de Opdrachtgever onder de Overeenkomst per jaar verschuldigd is. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan €1.000,-.
2. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: schade welke het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 123lipdub, een van haar medewerkers, hulppersonen of door hem ingeschakelde derden.
3. Het is voor de Opdrachtgever niet mogelijk middels een persoonlijke aansprakelijkheidsstelling op grond van art. 6:162 BW bestuurder(s) en iedereen die voor 123lipdub werkzaam is of was aansprakelijk te stellen voor schade die ontstaan is bij of door de uitvoering van de Overeenkomst. Voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid kunnen deze personen echter wel aansprakelijk gesteld worden. Indien het gestelde in dit exoneratiebeding om welke reden dan ook niet van toepassing is, kunnen de personen genoemd in dit exoneratiebeding een beroep doen op art. 6:257 BW en kunnen zij derhalve gebruik maken van alle andere exoneratiebedingen genoemd in deze Algemene Voorwaarden.
4. 123lipdub is niet aansprakelijk voor het zoekraken van zaken en schade aan zaken van Opdrachtgever en deelnemers aan de lipdub.
5. 123lipdub is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
6. 123lipdub kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de schade te wijten is aan overmacht. Wat onder overmacht wordt verstaan is opgenomen in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
7. Indien schade ontstaan is door onjuist, onvolledig of onbetrouwbare gegevens verstrekt door de Opdrachtgever dan is 123lipdub niet aansprakelijk voor deze schade.
8. Derden kunnen 123lipdub op geen enkele rechtsgrond aansprakelijk stellen.
9. Buiten de in dit artikel genoemde situaties rust op 123lipdub geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding.

Artikel 12 – Overmacht
1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan – maar niet beperkt tot – storingen in de telecommunicatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, brand en overstromingen, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd. Dit alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Partijen besluiten hier in gezamenlijk overleg toe twee weken na de het ontstaan van de overmachtssituatie.
2. Van overmacht is ook sprake indien redelijkerwijs van 123lipdub niet gevergd kan worden, op basis van bijzondere omstandigheden van het geval, dat de uitvoering van de Overeenkomst verder wordt voortgezet.

Artikel 13 – Bescherming persoonsgegevens
1. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst door 123lipdub is het noodzakelijk om persoonsgegevens van de Opdrachtgever te verwerken. 123lipdub zal bij het verwerken van deze gegevens de zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau.
2. De verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden op een wijze die passend is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
3. 123lipdub heeft een Privacybeleid welke te raadplegen is op de website van 123lipdub. Op verzoek van Opdrachtgever kan dit Privacybeleid per email of per post aan hem toegezonden worden. Ingeval de Opdrachtgever het Privacybeleid per post wenst te ontvangen kan 123lipdub eventuele verzendkosten in rekening brengen.
4. Indien er een datalek bij 123lipdub ontdekt wordt zal dit zo snel mogelijk aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt.
5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het naleven de AVG. Kosten en schade aan de zijde van Opdrachtgever ontstaan door niet naleving van de AVG kunnen nimmer op 123lipdub verhaald worden. Ook derden kunnen dergelijke kosten en schade niet op 123lipdub verhalen.

Artikel 14 – Betalingen
1. Nadat wij een definitieve bevestiging van de lipdub hebben verstuurd verwachten wij een aanbetaling te ontvangen van €150,00.
2. De totaalsom zoals vermeld op de offerte/opdrachtbevestiging moet uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het maken van de lipdub betaald zijn. Op het moment dat de Opdrachtgever het totale bedrag niet voldaan heeft uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het maken van de lipdub, dan is de Opdrachtgever in gebreke, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. De lipdub zal dan geannuleerd worden en de totale som vermeld op de offerte/opdrachtbevestiging zal alsnog gefactureerd worden.

Artikel 15 – Klachten
1. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de door 123lipdub verrichte diensten en/ of het daarmee samenhangende gefactureerde bedrag, dan dient deze klacht binnen 30 dagen na de factuurdatum of na ontdekking van het gebrek aan 123lipdub schriftelijk of elektronisch opgestuurd te worden door middel van een aangetekende brief.
2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
3. 123lipdub stelt de Opdrachtgever op de hoogte op het moment dat de klacht ontvangen is. Vanaf dat moment zal de 123lipdub binnen 6 weken de klacht afhandelen.
4. Indien Opdrachtgever een klacht niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan 123lipdub bekend maakt vervallen alle rechten hieromtrent voor Opdrachtgever.

Artikel 16 – Overige bepalingen
1. Deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle Overeenkomsten die door 123lipdub met Opdrachtgever worden gesloten, worden beheerst door Nederlands Recht.
2. Geschillen worden voorgelegd aan den rechtbank Midden-Nederland. Alvorens hiervan gebruikt gemaakt wordt zullen Opdrachtgever en 123lipdub alles doen wat in hun macht ligt om het geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Dit door middel van de klachtenprocedure genoemd in artikel 15.
3. Voor deze Algemene Voorwaarden geldt partiële nietigheid; indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is, dan wel vernietigend, tast dit enkel de desbetreffende bepaling aan en niet de gehele Overeenkomst. Daarnaast zal de desbetreffende bepaling vervangen worden door een bepaling welke aansluit bij de oorsprong en strekking van het nietige, dan wel de vernietigbare bepaling.
4. Veranderingen in management of de rechtsvorm van de 123lipdub of Opdrachtgever hebben geen invloed op deze Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.
5. Wijzigingen in de Overeenkomst tot dienstverlening komen uitsluitend schriftelijk tot stand.
6. Iedere partij draagt – voor zover niet anders overeengekomen – haar eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst.

Algemene Voorwaarden versie 1 juli 2019

De meest gekozen

Lipdub Workshops

Al heel wat jaren verzorgen wij de beste & leukste lipdub workshops van Nederland , Belgie & Duitsland. Dit is namelijk onze passie en expertise. Om jouw lipdub te verwezenlijken hebben wij meerdere worksops uitgewerkt. De meest gekozen en bekendste lipdub workshops zijn tijdens een vrijgezellenfeest, teambuilding, met je vriendengroep, tijdens een leuke familiedag of wellicht voor het gehele bedrijf als bedrijfsuitje. Deze Lipdub workshops zijn laagdrempelig en zorgen voor veel hilariteit, saamhorigheid en dynamiek. Dat is een extra garantie voor een succesvol uitje!

 

Ons compleet

Aanbod

Voor elke doelstelling is er wel een lipdub mogelijk. Staat jouw activiteit of doel er niet tussen maar wil je wel graag kijken of een lipdub mogelijk is? Dan helpen wij jou graag verder .

 

Bel of WhatsApp ons

038 - 234 00 44

Lipdub Video

Voor de leukste lipdubs

Email ons

info@123lipdub.nl